โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2557 
วันที่ประกาศ : 22 กรกฎาคม 2557
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กลุ่มสถาปัตยกรรม)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-921444 ต่อ 2530


คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กลุ่มศิลปกรรม)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088-5476472

ประกาศโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
วันที่ประกาศ : 10 กรกฎาคม 2557

รายละเอียด
โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2557
ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่

1. เริ่ม ลงทะเบียน เวลา 07.45 น. – 08.30 น.
2. ให้นักศึกษาแต่งกาย
- เสื้อยืด สี(ขาว)
- กางเกง วอร์ม
- รองเท้าผ้าใบ (สีอะไรก็ได้)


ดูกำหนดการ


รายชื่อรุ่นที่ 1


รายชื่อรุ่นที่ 2


รายชื่อรุ่นที่ 3


รายชื่อรุ่นที่ 4


หรือค้นหากลุ่มจากชื่อ -สกุล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 053-921444 ต่อ 2400-2402 ต่อ 16
สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพายัพ เชียงใหม่
อาคารโยธา 4 ชั้น 2


ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา กลุ่ม Admission

 
วันที่ประกาศ : 16 กรกฎาคม 2557

โครงการ “ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”
รุ่นที่ 3 : วันที่ 21 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 สำหรับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายชื่อและกำหนดการ


ประกาศแจ้งเปลี่ยนสถานที่ โครงการ “ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557” รุ่นที่ 3

 
วันที่ประกาศ : 06 กรกฎาคม 2557

โครงการ “ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”
รุ่นที่ 3 : วันที่ 21 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557
ประกาศแจ้งเปลี่ยนสถานที่
ศูนย์ภาษาฯ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดโครงการ“ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557” รุ่นที่ 3 ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 จากเดิมคือ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม เปลี่ยนเป็น ห้องประชุม ยธ 4 - 303 อาคารโยธา 4


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ผ่านระบบกลาง (Admission) ปีการศึกษา 2557

 
วันที่ประกาศ : 05 กรกฎาคม 2557

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปฏิบัติตามกำหนดการนักศึกษาใหม่ ที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่า สละสิทธิ์ จะมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังไม่ได้


คลิ๊กดูประกาศรายชื่อ


กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์หรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง (รอบ 3)

 
วันที่ประกาศ : 04 กรกฎาคม 2557

1. จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2557 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
คือ เวลา 09.00 – 11.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.00 น.


ดูกำหนดการ


ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

 
วันที่ประกาศ : 03 กรกฎาคม 2557

รุ่นที่ 3 : วันที่ 21 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557


ดูกำหนดการ


แจ้งกำหนดการอบรมจริยธรรมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคพายัพ เชียงใหม่

 
วันที่ประกาศ : 02 กรกฎาคม 2557

กำหนดการอบรมจริยธรรมนักศึกษา
บรรยายโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคพายัพ เชียงใหม่
ดูกำหนดการตามสาขาวิชา


ดูกำหนดการเทียบโอนรายวิชาสำหรับกลุ่มหลักสูตรเทียบโอนหากมีข้อสงสัย ติดต่อ 053-921-444 ต่อ 2685แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 เข้ากรอกประวัติ

 
วันที่ประกาศ : 01 กรกฎาคม 2557

นักศึกษาใหม่ เข้าสู่ระบบ กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยใช้ รหัสนักศึกษา และ เลขที่บัตรประชาชน เข้าสู่ระบบ ขั้นตอนและวิธีการ สามารถดูได้ที่
เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 053-921-444 ต่อ 1301ประกาศ กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง (รอบ 3)

 
วันที่ประกาศ : 01 กรกฎาคม 2557
กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน และสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (Tell Me More) อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ ทางแผนกรับนักศึกษาใหม่ จะแจ้งรายละเอียดกำหนดการให้ทราบ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ทางเว็บไซด์ www.regis.rmutl.ac.th /entrance
**หมายเหตุ**
1. การเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (Tell Me More) จะดำเนินการจัดทำพร้อมกัน และจะเรียนเฉพาะหลักสูตร 4 ปี, 5ปี เท่านั้น
2. การเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ จะเรียนเฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 4 ปี, เทียบโอน (วศ.บ.) และ วท.บ.วิศวกรรมอาหาร (4 ปี) เท่านั้น