แจ้งเลื่อน กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ใหม่ รหัส 57

 
วันที่ประกาศ : 26 สิงหาคม 2557
แจ้งเลื่อน กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ใหม่ รหัส 57 ไม่มีกำหนด อนึ่งหากได้กำหนดวัน เวลา จะแจ้งผ่านทาง คณะ/สาขา

เอกสารที่ใช้ในการเข้าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   
วันที่ประกาศ : 13 สิงหาคม 2557
ให้นักศึกษาใช้ ใบรายงานตัว ที่พิมพ์มาจากระบบทะเบียนกลาง(กรอกประวัตินักศึกษาใหม่)
แทน ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา(ชั่วคราว)

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 
วันที่ประกาศ : 05 สิงหาคม 2557
กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ที่แผนกพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป
แยกตรวจตามกลุ่มนักศึกษา
กลุ่มนักศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2557
กลุ่มนักศึกษา วันที่ 17 สิงหาคม 2557

แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 เข้ากรอกประวัติ

 
วันที่ประกาศ : 01 กรกฎาคม 2557

นักศึกษาใหม่ เข้าสู่ระบบ กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยใช้ รหัสนักศึกษา และ เลขที่บัตรประชาชน เข้าสู่ระบบ ขั้นตอนและวิธีการ สามารถดูได้ที่
เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 053-921-444 ต่อ 1301